صفحه اصلی تیم طراحی

نام و نام خانوادگی : داوود جوکار


متولد : 1376


سوابق تحصیلی : کارشناسی - مهندسی کامپیوتر


برنامه نویس تحت وب با زبان برنامه نویسی PHP


ایمیل : d.jokar76@gmail.com


مهارت ها :
PHP , Laravel , HTML5, Bootstrap , CSS , JS , jQuery , AJAX , MYSQL , Git
تسلط بر زبان انگلیسی : خوبنام و نام خانوادگی : رضا عباسی


متولد :1374


سوابق تحصیلی : کارشناسی - مهندسی کامپیوتر


برنامه نویس تحت وب با زبان برنامه نویسی ASP.Net


ایمیل : Abasirezarad1313@gmail.com


مهارت ها :
HTML 5 , CSS , Bootstrap , JavaScript , SQL Server , C# , ASP.NET Core , Adobe Photoshop , Adobe premiere , Adobe Audition


تسلط بر زبان انگلیسی : متوسط