شعار سال 1400 - شهرداری مومن آباد

شهرداری مومن آباد

اعضای شورای اسلامی شهر مومن آباد

نام و نام خانوادگی : موسی بوالحسنی

سمت : ؟

نام و نام خانوادگی : مسعود رزاقی

سمت : ؟

نام و نام خانوادگی : جواد محمودی

سمت : ؟

نام و نام خانوادگی : سید عزیزاله میربراتی

سمت : ریاست شورای اسلامی دوره ششم

نام و نام خانوادگی : سجاد مولایی

سمت : ؟

اعضای شهرداری شهر مومن آباد

نام و نام خانوادگی : حمید عسکری

تحصیلات : کارشناس حسابداری

سمت : شهردار

سوابق : 20 سال (کارشناس حراست *ذیحساب *مسئول امور مالی و معاون اداری مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : رضا انصاری

تحصیلات : سوم راهنمایی

سمت : راننده لودر

سوابق : 12 سال

نام و نام خانوادگی : مرتضی جوکار

تحصیلات : کارشناس

سمت : آتش نشان

سوابق : 17 سال آتش نشان

نام و نام خانوادگی : مرتضی خلیلی

تحصیلات : کارشناس

سمت : آتش نشان

سوابق : ----

نام و نام خانوادگی : سید اکبر حسینی

تحصیلات : دیپلم برق

سمت : آتش نشان

سوابق : 17 سال آتش نشان

نام و نام خانوادگی : مرتضی خدادادی

تحصیلات : کارشناس علوم اجتماعی

سمت : مسئول خدمات شهری

سوابق : 16 سال خدمات شهری - شهرسازی و درآمد

نام و نام خانوادگی : مهناز خوانساری

تحصیلات : کارشناس حسابداری

سمت : مسئول امور مالی

سوابق : 8 سال مسئول امور مالی